תקנון האתר

מבוא
הגלישה באתר Myresume.co.il (להלן: "האתר") כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ובשביל רצף כתיבה, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו.

כל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

קבלת מיילים מהאתר
הגולש מצהיר כי הוא מאשר מרגע פתיחת חשבון באתר MyResume, קבלת מיילים מהאתר, ובכלל זה, פניות ממעסיקים, עדכונים מהאתר, פרסומות, התראות ותכתובות נוספות. לגולש קיימת אפשרות לחסופ קבלת תכתובות מכל סוג שהוא (ובכלל זה פניות ממעסיקים) על ידי הקפאת החשבון באתר. כל זמן שהחשבון פעיל, לא תהא לגולש טענה או תואנה מכל סוג שהוא לגבי קבלת מיילים מכל סוג שהוא מאתר MyResume

מאגר קורות חיים
מערכת MyResume נועדה לשמש כפלטפורמת מפגש בין מעסיקים ועובדים פוטנציאלים, לרווחתם של שני הצדדים. המערכת הינה מערכת אוטומטית כאשר מרגע הזנת קורות החיים, הם מוצגים לכלל המעסיקים פוטנציאלים המנויים באתר. במידה והגולש אינו מעוניין בהצגת קורות חייו לכלל המעסיקים המנויים באתר, קיימת אפשרות להגדרת קורות החיים כחסויים, ואזי לא יוצגו אלו לכלל המעסיקים. הגולש מצהיר, כי הוא יודע שהמערכת נועדה לשמש כפלטפורמה להצגת קורות חיים של משתמשים ולא תהא לו כל טענה או תואנה מכל סוג שהוא על הצגת קורות חייו.

הקפאת / ביטול חשבון
אם ברצונך להסיר את שמך מהאתר, עליך להיכנס לחשבונך, בתפריט השמאלי לבחור "מאפייני חשבון" ובחקו התחתון של הדף ללחוץ על "הקפאת חשבון", החשבון שלך לא יהיה פעיל ולא תהיה גישה לפרטים שרשמת. בכל כניסה מחודשת לחשבון, החשבון יופעל אוטומטית.

מנועי חיפוש באינטרנט
מערכת MyResume נועדה לשמש את מחפשי העבודה ולעזור להם להציג את קורות החיים שלהם ברשת. המערכת נסרקת על ידי מנועי חיפוש באינטרנט אשר עשויים להציג את תוכן הדפים בתוצאות החיפוש שלהם. מערכת MyResume אינה אחראית על אופן פעולתם של מנועי החיפוש או על הסרת דפים מתוצאות החיפוש של מנועי החיפוש באינטרנט.
במידה מנועי החיפוש מציגים תוצאת חיפוש עם שמך מתוך דפים באתר MyResume, לאחר הקפאת החשבון באתר MyResume מנועי החיפוש מתעדכנים ומסירים את התוצאה. לעיתים חולפים מספר ימים עד מספר חודשים עד שיוסרו התוצאות הנוגעות אליך מרשימת התוצאות של מנועי החיפוש (כל מנוע חיפוש על פי אופן פעולתו).
כאמור, תוכן רשימת התוצאות של מנועי החיפוש הינה בשליטה בלעדית של החברות המנהלות אותן. באופן טבעי, מערכת MyResume אינה אחראית לפעולותיה של חברת אלו.

הסרה מרשימות התוצאות של גוגל
תוכן רשימת התוצאות של גוגל הינה בשליטה בלעדית של חברת Google Inc..
במידה ומנוע החיפוש לא הסיר את התוצאות באופן אוטומטי, באפשרותך גם לפנות לגוגל ישירות דרך הקישור הבא:
http://www.google.com/support/websearch/bin/request.py?hl=iw&contact_type=legal_removals

מילוי קורות חיים
הגולש מצהיר כי פרטי קורות החיים אשר אותם ייצר באמצעות האתר, הינם שלו, והוא מתחייב כי כל הפרטים שהוכנסו הינם אמיתיים ולגביו.

הגולש מתחייב שלא להכניס מידע שגוי, או מצג שווא לגביו או לגבי כל אדם אחר, בין בהסכמתו או באי ידיעתו. במידה ויכניס הגולש מידע שגוי, או מידע לגבי אדם אחר, יהיה על הגולש לפצות את הנהלת האתר,עובדיה, וכל נציגיה, בגין כל תשלום, קנס, תביעה, הוצאות משפט וכל הוצאה נלווית אשר תנבע כתוצאה ממידע שגוי זה.

אמיתות הנתונים
מאחר והנתונים של קורות החיים מוכנסים לאתר באמצעות הגולשים, אתר MyResume אינו אחראי לאמיתות הנתונים המוצגים באתר זה, ולפיכך אין הוא נושא באחריות לנכונות המידע ו/או לטיבו.

אתר MyResume אינו אחראי לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בקורות החיים המוצגים באתר.

הכנסת קורות חיים
חל איסור על הכנסת קורות חיים שלא על ידי האדם עצמו, הן בסכמתו והן שלא בהסכמתו.

הנהלת האתר רשאית לסגור את את חשבונו של משתמש שלא יעמוד בתנאי הסכם זה. בנסוף, במידה ויגרם נזק, מכל סוג שהוא, יהיה על הגולש לפצות את הנהלת האתר, וכל באי כוחה, בגין כל תשלום, קנס, תביעה, הוצאות משפט וכל הוצאה נלווית אשר תנבע כתוצאה מהפרת תנאיו של תקנון זה

נהלי שליחת הודעות באתר Myresume.co.il
בשימוש בשירותים המוצעים באתר, בהם הפצת קורות חיים או שירותים אחרים, מסכים המשתמש (מחפש העבודה / מעסיק / אחר) לקבל הודעות מערכת, הודעות פרסומיות, קו"ח, עלון מידע וכל הודעה אחרת. תמיד תעמוד לרשות מקבל ההודעה הזכות לבקש את הסרתו מהמערכת והפסקת קבלת ההודעות.
מעסיק יוכל להפסיק את קבלת כל ההודעות על ידי סגירת חשבונו באתר.
מחפש העבודה יוכל להפסיק את קבלת כל ההודעות על ידי סגירת חשבונו באתר.

נהלי פירסום מודעות באתר Myresume.co.il
המשרות המפורסמות באתר מיועדות לחשיפה פומבית ללא תשלום מצד מחפש העבודה, לפיכך, כל המשרות המוצגות באתר ניתנות ללא תשלום לשימוש מחפש העבודה בלבד. הפרה של סעיף זה לתקנון תגרור תשלום של פיצוי מוסכם בגובה 150 ש"ח לכל משרה שתופיע \ שנאספה \ שהועתקה \ ושמוצגת באתר אחר. כמו כן, תנאי לפרסום מודעה בלוח אתר Myresume יהיה אי גביית תשלום כלשהו ממחפש העבודה.

פרסום מודעה באתר
מודעת מילים, המיועדת לחיפוש עובדים, תפורסם לאחר רישום לאתר כמעסיק ולאחר אישור צוות האתר לתקופת המנוי של המעסיק – או למשך כל תקופה אחרת שתקבע על ידי אתר Myresume, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר רשאי להגביל מעת לעת את אורך הטקסט במודעה, וכן את גודל ותבנית העיצוב. באם תאושר המשרה על ידי אתר Myresume, היא תופיע בלוח המשרות באתר ללא פרטי המעסיק ופרטי יצירת קשר. אתר Myresume אינו מתחייב לפרסם באתר את המשרות ויעשה כן על פי שיקול דעתו בלבד.

הפצת קורות חיים
כל גולש הבוחר להנות משירותי האתר, בין בחינם או בין בתשלום, מצהיר כי הוא מעוניין להפיץ את קורות חייו לכל צד ג' שאתר Myresume יבחר להפיץ אליו את קורות חייו. בין בתשלום או שלא בתשלום. הגולש מצהיר כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תואנה לגבי הפצת קורות חייו, הגולש מצהיר כי הוא יודע שאתר Myresume אינו חייב להציג בפניו את קהל היעד של קורות חייו וכי הוא יודע שאין אפשרות לביטול הפצת קורות החיים לאחר שהפעולה נעשתה באתר על ידו. הגולש מצהיר כי השימוש במנוע הפצת קורות החיים של אתר Myresume נעשה על אחריותו הבלעדית וכי הוא מודע כי קורות חייו יגיעו לצדדים שלישיים. הגולש מצהיר כי הוא יודע שהשימוש במנוע הפצת החיים אינו מבטיח דבר מצד האתר או מנויו וכי אין האתר מתחייב שבעקבות הפצת קורות החיים יזומן הגולש לראיון או יתקבל לעבודה זו או אחרת. השימוש במנוע הפצת קורות החיים באתר נועד על מנת להרחיב את אפשרויות חיפוש המשרה עבור הגולש, אך אין האתר מתחייב לשלוח את קורות החיים לגורם זה או אחר והאתר אינו אחראי לתוצאות ההפצה. תוכן מסמך קו"ח הנשלח על ידי הגולש מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו של המועמד השולח בלבד, אין להפיץ מסמך שלא ברשות בעליו.

קבלת קורות חיים מאתר Myresume
אתר Myresume אינו מתחייב לספק למנוי כמות מינימלית של קורות חיים, האתר מתחחיב לעשות כמיטב יכולותו להפנות קורות חיים לפי הגדרת החתכים שהגדיר המנוי. המנוי מצהיר כי לא תהיה לו טענה או תואנה בנוגע לאיכות ו/או כמות קורות החיים שתתקבל מאתר Myresume בזמן המנוי וכי בכל מקרה לא יהיה המנוי זכאי להארכת המנוי או להחזר כספי על סמך כמות ו/או איכות קורות החיים שיתקבלו בזמן המנוי.

ביטול הפצת קורות חיים
הגולש מצהיר כי הוא יודע ומקבל את העובדה כי תהליך הפצת קורות החיים הינו תהליך בלתי הפיך ולא ניתן לבטלו לאחר ביצוע שליחת קורות החיים.

הסרת משרה מהלוח
תוכל לסיים את תקופת הפרסום באופן עצמאי, באמצעות חשבונך באתר. אם תבחר לעשות כן, לא תהיה זכאי להחזר או תמורה כלשהי. משרה שהוסרה מהלוח אינה ניתנת לשחזור בשום תנאי. תוכל לשוב ולפרסם את המשרה בלוח, ע"פ התנאים ובהתאם לתהליך שנקבע.

מגבלת כמות משרות וחתכים
מגבלת כמות המשרות או החתכים באתר מתייחסת לסוג המנוי שנבחר ועבורו שולם. הגדלת כמות המשרות או החתכים אינה מבטיחה את פרסום המשרות או כמות מינימום של קורות חיים. אין בהגדלת כמות המשרות משום התחיבות לאישור כל המשרות או חלק מהן לפרסומם.

הנהלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הגבלת המשרות ו/או החתכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא מתן פיצוי.

מיקום המודעות
אינך זכאי לקבוע את מיקום המודעה שתמסור לפרסום באתר. מיקום המודעה יקבע על-ידי האתר ולפי שיקול דעתו המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה.

הארכת תקופת פרסום המודעות
אין אפשרות להאריך את תקופת הפרסום, תהיה זכאי לשוב ולפרסם את המודעה דרך האתר, בכפוף לזכותו של אתר Myresume להפסיק את פרסומן של מודעות מכל סיבה. אם תבחר להפסיק את פרסומה של מודעה במהלך תקופתה, או אם אתר Myresume ימחק את המודעה בגלל הפרת הסכם זה, לא תהיה זכאי לפיצוי או החזר מכל סוג שהוא.

תכנים אסורים לפרסום
אלה המגבלות החלות על פרסום מודעות באתר ועל תוכן המסמכים הנשלחים (מופצים למעסיקים) באמצעות המערכת. אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שתמסור לפרסום או להפצה אין תוכן כדלקמן: – כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
– כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (לדוגמה בלבד: מודעות לשירותי זנות.
– כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
– כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
– כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב
– סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
– כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.
– כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
– כל מידע העלול להטעות צרכן.
– כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר Myresume בפרט.
– כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר Myresume עצמם).

מחיקת מודעות
אתר Myresume רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא. האתר רשאי גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו אם כבר פורסם באתר, בחינם או בתשלום, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר Myresume יהיה רשאי למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש או הסכם זה או אם נתקבלה תלונה מפורשת לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק או פוגעים באתר או בצד ג'.

תשלומים
השימוש בחלק מן השירותים באתר כרוך בתשלום. התשלום יפרע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ידוע לך ואתה מסכים, שפירעון התשלום הוא תנאי לשימוש בשירותים אלה. אי-פירעון התשלומים במועדם יהווה הפרה של הסכם זה. במקרה זה אתה מתחייב לשלם ל אתר Myresume את סכום החוב בצירוף הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן, ריבית בשיעור שנתי של 18% אשר תצטרף אחת לרבעון על קרן החוב הצמודה והוצאות גביה סבירות (לרבות טיפול משפטי, במידה והיה). איחור בפירעון תשלומים העולה על חודש ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם, המקנה לאתר Myresume זכות לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים – כל זאת מבלי לגרוע מזכויות האתר לפי הוראות כל דין.

ביטול עסקה
ניתן לבטל את העסקה תוך 3 ימים. יש לשלוח מייל המפרט את סיבת הביטול לכתובת: [email protected] לאחר הביטול תזוכה במחיר ששילמת בניכוי 10% דמי ביטול או 50 ש"ח (הגבוה מביניהם)

מדיניות פרטיות
אתר myresume.co.il מכבד את פרטיות הגולשים . מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצא בכל עת בדף זה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן כאן מעת לעת .
איננו אוספים מידע אישי על משתמשים באתר, למעט מידע אנונימי לשיפור הגלישה שלך באתר באמצעות השרת שלנו ובאמצעות שימוש ב"עוגיות " (cookies). מערכת סטטיסטיקה המנוהלת באמצעות חברה חיצונית אוספת באופן אוטומטי פרטי מידע אנונימיים מסוימים כגון שם ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, סוג הדפדפן של המשתמש (כגון, "נטסקייפ" או "אינטרנט אקספלורר"), וכתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש המיוצגת באמצעות מספר המוקצה לכל משתמש על ידי ספק שירותי אינטרנט. "עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים המשוגרים אל הכונן הקשיח של המשתמש וממוקמים בו על מנת להתחקות אחר תנועותיו באתר, לעמוד על בחירות הדפים שלו, שליחת קורות חיים למודעות דרושים באתר. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לנטרל את פעולת ה"עוגיות", אם זו העדפתך.
אנו משתמשים במידע האנונימי הזה לשיפור השירות באתר. איננו משתמשים במידע להשגת מידע נוסף אודות מבקרים באתר.
כל משתמש יכול באופן עצמאי לנקות את ה"עוגיות" השמורות אצלו בדפדפן. הוראות על אופן הסרת "עוגיות" רשומות בדפי העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

העדר אחריות
השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר Myresume עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו – לרבות לוחות המודעות המקוונים – עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד.

אתר Myresume אינו אחראי למודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו לפרסום, בכלל זה, האתר אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.

בכלל זה, האתר אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר.

אתר Myresume אינו נושא באחריות לכל תגובה שתקבל (אם בכלל) בעקבות הפרסום באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות אותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אחריות האתר עפ"י חוזה זה, תהא מוגבלת להפצת קורות חיים למעסיקים המנויים באתר אשר נרשמו וביצעו את כל תהליכי הרישום ובנוסף שילמו עבור תקופת המנוי המתבקשת למשך תקופת המנוי ועפ"י תנאיו. האתר לא ישא בכל אחריות על התוכן המוצג במודעה או בכל אופן אחר כמו גם על התכנים המופיעים בקורות החיים שישלחו אליך. אחריות פרסום המודעה והפצת קורות החיים לרבות האחריות על תוכנם רובצת על כתפי המפרסם / המפיץ והוא לבדו ישא בכל האחריות לפרסום זה. לאתר תהיה זכות חזרה ללקוח במקרה בו תתבע החברה ע"י צד שלישי בגין תוכן הפרסום. מוסכם כי לאתר לא תהא אחראיות לכל נזק שיגרם ללקוח בגין נזקים עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, ואם תידרש לכך ו/או תיתבע על כך תהה לה זכות חזרה ללקוח.

המפרסם לא יהיה זכאי למחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או למכור את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י חוזה זה, מבלי לקבל את אישור אתר Myresume לכך. כל שינוי או חריגה מתנאי חוזה זה, לא יהא להם תוקף אלא אם אושרו בכתב חתום ע"י מורשי החתימה של אתר Myresume.

שיפוי
אתה מתחייב לשפות את אתר Myresume או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט – עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר Myresume או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום. ידוע לך ואתה מסכים שלוח המשרות באתר אינו נושא באחריות לדיוקו, שלמותו, עדכניותו או התאמתו לצרכיך של כל מידע כאמור. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר Myresume בגין המידע והנתונים דלעיל.

שינויים / עדכונים והפסקת שירותים
אתר myresume.co.il מתעדכן ומשתנה על מנת לספק את השירות הטוב ביותר והמתאים ביותר לגולשים ע"פ שיקול דעתו. myresume.co.il יוכל לשנות את מבנה האתר, מראה ועיצוב, כמו גם את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד השירותים לפי החלטתו וללא הודעה מוקדמת, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלי צורך להודיע לך על כך מראש.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
אתר Myresume הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הבלעדי באתר Myresume. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר Myresume מראש ובכתב.

אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן מודעות הדרושים וקבצי קורות החיים בפרט ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.בעל אתר \ עסק \ גולש \ משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית. אין להעביר את קורות החיים המתקבלים מאתר Myresume לגוף שלישי בתשלום או שלא בתשלום ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע כל בעל אתר \ עסק \ גולש \ משתמש אשר יפר סעיף זה. חל איסור הרצת רובוטים \ מנגנונים אוטומטיים למשיכת מידע מאתר האינטרנט, הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם של 20,000ש"ח לכל משיכת מידע שהיא שתווסף לכל פיצוי מוסכם בגין העתקה \ איסוף והצגת משרות ללא אישור כתוב ממנהל אתר Myresume. במידה ויגרם נזק כלשהוא בתהליך משיכת המידע האוטומטי, כל הוצאות תיקון הנזקים יחולו על מפר הסעיף.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר Myresume לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא. בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פירסומי בתור קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם וכד'

תמיכה
השירותים אתר Myresume אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר Myresume ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

סמכות השיפוט
מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.

אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך.

הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר, מפעם לפעם, ללא צורך באישור או בהודעה מראש.